Įvyko vidinė klaida
Logo Logo
0 00:00

UAB „BOKŠTO SPA“
INTERNETO SVETAINĖS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „Bokšto SPA“ interneto svetainės Taisyklės nustato naudojimosi interneto svetaine
www.bokstospa.lt sąlygas, šioje svetainėje užsakant Bokšto SPA paslaugas, susikuriant asmeninę Kliento paskyrą, taip pat Taisyklės reglamentuoja Paslaugų teikėjo ir Kliento tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Pagrindinės sąvokos:
1) Bokšto SPA – UAB „Bokšto SPA“ baseino ir pirčių erdvės, SPA procedūrų ir poilsio erdvės, esančios adresu Bokšto g. 6, Vilnius.
2) Bokšto SPA interneto svetainė – interneto svetainė adresu www.bokstospa.lt.
3) Paslaugos – UAB „Bokšto SPA“ teikiamos baseino ir pirčių erdvės, SPA procedūrų ir poilsio erdvės paslaugos lankytojams, kurios detalizuojamos Bokšto SPA interneto svetainėje ir Bokšto SPA.
4) Paslaugų teikėjas – UAB „Bokšto SPA“, j. a. k. 304872892, buveinės adresas Bokšto g. 6, Vilnius, administruojantis Bokšto SPA ir siūlantis įsigyti paslaugas Bokšto SPA interneto svetainėje.
5) Klientas – asmuo, kuris užsisako paslaugas Bokšto SPA interneto svetainėje.
6) Šalys – Klientas ir Paslaugų teikėjas.
7) Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kaip tvarkomi asmens duomenys, aprašyta Privatumo politikoje.
8) Taisyklės – šios UAB „Bokšto SPA“ interneto svetainės naudojimosi taisyklės.
9) Lojalumo programa – Bokšto SPA interneto svetainės lojalumo programa, pagal kurią Klientas, turintis
Bokšto SPA interneto svetainės paskyrą ir sutikęs dalyvauti Lojalumo programoje, gali gauti papildomas naudas – Bokšto SPA paslaugas ar kitus išskirtinius pasiūlymus Bokšto SPA interneto svetainėje Lojalumo programos taisyklėse nustatyta tvarka.
10) Privatumo politika – UAB „Bokšto SPA“ privatumo politika, kuri apibrėžia renkamų ir tvarkomų asmens duomenų apimtį, tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo trukmę, nustato asmens teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su asmens duomenų apsauga.
11) Kliento paskyra – Bokšto SPA interneto svetainėje sukurta bei Kliento vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.
1.3. Klientas, susikurdamas paskyrą arba pateikdamas paslaugų užsakymą Bokšto SPA interneto svetainėje, besąlygiškai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis, toliau pateiktomis Bokšto SPA vidaus tvarkos taisyklėmis bei susipažino su Privatumo politika. Klientui nesuteikiama galimybė susikurti paskyros ar pateikti paslaugų užsakymo Bokšto SPA interneto svetainėje, jeigu jis nepatvirtino, jog sutinka su minėtomis taisyklėmis ir susipažino su Privatumo politika.
1.4. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su pateiktomis taisyklėmis ir Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.5. Susikurti Kliento paskyrą ir užsakyti Bokšto SPA paslaugas turi teisę:
1) pilnametystės sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas, arba nepilnamečiai asmenys, teismo
tvarka pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais);
2) įmonės, įstaigos, organizacijos, veikiančios per įgaliotus atstovus.
1.6. Paslaugų teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti naudojimąsi Bokšto SPA interneto svetaine, paslaugomis arba panaikinti Kliento paskyrą, jeigu Bokšto SPA interneto svetainės lankytojas ar Klientas naudojasi svetaine pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Bokšto SPA interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia LR teisės aktus.
1.7. Paslaugų teikėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Bokšto SPA interneto svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.
1.8. Bokšto SPA interneto svetainėje informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

II. BOKŠTO SPA PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

2.1. Bokšto SPA interneto svetainės lankytojas užsakyti Bokšto SPA paslaugas (tapti Klientu) gali be registracijos arba prisijungdamas prie savo sukurtos Kliento paskyros. 
2.2. Bokšto SPA interneto svetainėje paslaugų sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, suformavęs paslaugų krepšelį, suvedęs reikalingus duomenis, sutikęs su pateiktomis taisyklėmis ir susipažinęs su Privatumo politika, kita jam pateikta papildoma informacija, pasirinktu būdu apmoka paslaugų krepšelį. Šios Taisyklės yra neatskiriama paslaugų sutarties dalis.
2.3. Abonementas galioja 6 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip. Klientui, įsigijusiam abonementą, jis pradeda galioti automatiškai, net ir tuo atveju, jeigu Klientas faktiškai nepradeda naudotis paslaugomis.
2.4. Klientas atsako už tai, kad Bokšto SPA interneto svetainėje pateikti Kliento duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Paslaugų teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Kliento arba trečiųjų asmenų, dėl to, kad Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Kainos ir paslaugų teikimo sąlygos skelbiamos Bokšto SPA interneto svetainėje. Taip pat ši informacija teikiama Bokšto SPA ir telefonu +370 665 00666
3.2. Klientas Bokšto SPA interneto svetainėje gali atsiskaityti už paslaugas per elektroninių pinigų įstaigos
„Paysera LT“, UAB apmokėjimo langą, pasirenkant Klientui tinkamiausią apmokėjimo būdą.

IV. KLIENTO PASKYROS SUKŪRIMAS

4.1. Kliento paskyra sukuriama užsiregistruojant: registracijos „popup“ lange turi būti suvedami privalomi duomenys ir pažymimas laukas dėl sutikimo su nurodytomis taisyklėmis ir susipažinimo su Privatumo politika. Privalomų duomenų pateikimas yra būtina sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Kliento elektroninio paslaugų pirkimo paskyra, prie kurios Klientas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą el. pašto adresą ir slaptažodį.
4.2. Tuo atveju, jeigu Klientas užsiregistruoja Bokšto SPA interneto svetainėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Kliento paskyros slaptažodį saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Klientas yra atsakingas už prisijungimo prie Kliento paskyros duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus paslaugų užsakymus, Kliento komentarus ar kt.), kurie Bokšto SPA interneto svetainėje atliekami prisijungus prie Kliento paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Klientas pamiršta prisijungimo slaptažodį, prisijungimo „popup“ lange paspaudus atitinkamą nuorodą, naudojant savo el. paštą, su kuriuo jungiamasi prie Kliento paskyros, galima susikurti naują slaptažodį.
4.3. Jeigu pasikeičia Kliento paskyroje pateikti duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. Paslaugų teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Kliento arba trečiųjų asmenų, dėl to, kad Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
4.4. Klientas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje duomenis keisti, papildyti ar panaikinti registraciją.

V. DOVANŲ KUPONO PANAUDOJIMO TAISYKLĖS

5.1. Dovanų kuponas patvirtina dovanų kupono turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone nurodytą sumą.
5.2. Dovanų kuponas galioja 6 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.
5.3. Norint pasinaudoti dovanų kuponu, reikalinga išankstinė paslaugų rezervacija, kurią galima atlikti atvykus į Bokšto SPA registratūrą, paskambinus į Bokšto SPA registratūrą telefonu +370 665 00666 arba Bokšto SPA interneto svetainėje rezervuojant paslaugas bei apmokėjimo etape pritaikant dovanų kupono kodą. Rezervacijos priimamos pagal Bokšto SPA užimtumą.
5.4. Dovanų kuponas turi būti išnaudotas per vieną kartą.
5.5. Jei pageidaujamų paslaugų kaina viršija dovanų kupono vertę, susidaręs skirtumas turi būti padengtas dovanų kupono turėtojo.
5.6. Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone, likusi suma dovanų kupono turėtojui negrąžinama.
5.7. Parduodant dovanų kuponą PVM sąskaita faktūra neišrašoma. Tik panaudojus dovanų kuponą, t. y. suteikus paslaugas, tokių paslaugų teikimas įforminamas PVM sąskaita faktūra.
5.8. Dovanų kuponas Paslaugų teikėjui negrąžinamas ir Paslaugų teikėjas jo į pinigus nekeičia.
5.9. Nepanaudojus dovanų kupono jo galiojimo laikotarpiu:

1) per 90 d. nuo dovanų kupono galiojimo pabaigos jo galiojimo terminas gali būti atnaujinamas vieną kartą 1 mėnesiui nuo kreipimosi dienos. Tačiau tokiu atveju dovanų kupono vertė mažinama 20%. Dėl dovanų kupono galiojimo termino atnaujinimo kreiptis el. paštu info@bokstospa.lt

2) nepasinaudojus dovanų kupono galiojimo termino atnaujinimo galimybe – dovanų kupono galiojimo terminas laikomas pasibaigusiu ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai dovanų kuponas nepanaudojamas dėl: Paslaugų teikėjo kaltės; nenugalimos jėgos aplinkybių; paslaugų teikimo ribojimo dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino.

VI. PASLAUGŲ LAIKO KEITIMAS, ATŠAUKIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. Sumokėti pinigai už paslaugas grąžinami, jei Klientas, išsiųsdamas pranešimą el. paštu info@bokstospa.lt, atšaukia paslaugų rezervaciją likus ne mažiau nei 24 val. iki paslaugų teikimo pradžios. Nurodytu pinigų grąžinimo atveju Paslaugų teikėjas privalo grąžinti visą Kliento sumokėtą atšauktų paslaugų kainą per 30 dienų nuo tos dienos, kurią gautas Kliento pranešimas apie paslaugų rezervacijos atšaukimą. Paslaugų teikėjas Klientui grąžinamą pinigų sumą perveda į Kliento banko sąskaitą, iš kurios atliktas paslaugų apmokėjimas arba į Kliento nurodytą banko sąskaitą, jei paslaugos apmokėtos kitu būdu. Atšaukus paslaugos rezervaciją likus mažiau nei 24 val. iki paslaugų teikimo pradžios – sumokėti pinigai už paslaugą negrąžinami.
6.2. Likus mažiau nei 24 val., bet ne mažiau nei 2 val. iki paslaugų teikimo pradžios – rezervuotą paslaugų laiką galima keisti Kliento paskyroje arba išsiunčiant pranešimą el. paštu info@bokstospa.lt, tačiau tai galima padaryti tik vieną kartą. Jei keičiant rezervuotą paslaugų laiką kaina padidėja, Klientas privalo sumokėti kainų skirtumą, jei kaina sumažėja – Klientui grąžinamas paslaugų kainų skirtumas.
6.3. Jeigu Klientas abonemento galiojimo laikotarpiu pilnai neišnaudojęs abonementui priskirtų paslaugų, nori nutraukti paslaugų sutartį dėl įsigyto abonemento, jis tai gali padaryti išsiunčiant pranešimą el. paštu info@bokstospa.lt.
6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ir be išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą Klientui, negrąžindamas Kliento už paslaugas (išskyrus abonementą) sumokėtos kainos, šiais atvejais:
1) kai Klientas pažeidžia taisyklių nuostatas taip, kad toks pažeidimas atitinka teisės aktuose apibrėžtas
esminio sutarties pažeidimo sąlygas ir nulemia neigiamų pasekmių (žalos) Paslaugų teikėjui atsiradimą;
2) kai Klientas vengia atlyginti Paslaugų teikėjui ar kitiems Paslaugų teikėjo klientams padarytą žalą;
3) kai Klientas kitais atvejais pažeidžia taisyklių nuostatas ir neištaiso šio pažeidimo per 5 dienas nuo
Paslaugų teikėjo pranešimo dienos.
6.5. Kai viena iš Šalių nutraukia paslaugų sutartį dėl abonemento (nepasibaigus abonemento galiojimo terminui), tuomet Paslaugų teikėjas per 30 dienų privalo grąžinti Klientui sumokėto abonemento kainą, proporcingai atskaičius kainą už panaudotą paslaugų abonemento dalį bei visas Klientui įsigyjant abonementą pritaikytas panaudotų paslaugų kainų nuolaidas. Nuolaidos neatskaitomos tik tuo atveju, kai paslaugų sutartis nutraukiama dėl: Paslaugų teikėjo kaltės; nenugalimos jėgos aplinkybių; paslaugų teikimo ribojimo dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino. Paslaugų teikėjas Klientui grąžinamą pinigų sumą perveda į Kliento banko sąskaitą, iš kurios atliktas abonemento kainos apmokėjimas arba į Kliento nurodytą banko sąskaitą, jei abonemento kaina apmokėta kitu būdu. Jeigu kaina už panaudotą abonemento dalį bei visos Klientui pritaikytos panaudotų paslaugų kainos nuolaidos kartu sudėjus viršija kainą už nepanaudotą abonemento dalį, susidariusį skirtumą Klientas privalo apmokėti, atliekant pavedimą į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą per 30 dienų nuo tos dienos, kurią gautas Paslaugų teikėjo pranešimas apie susidariusį apmokėtiną skirtumą.
6.6. Nutraukus paslaugų sutartį dėl abonemento, jo galiojimas pasibaigia nedelsiant.
6.7. Pinigai už nepanaudotą abonementą ar jo dalį (pasibaigus abonemento galiojimo terminui, kuomet paslaugų sutartis dėl abonemento nebuvo nutraukta iki abonemento galiojimo pabaigos) negrąžinami ir abonemento galiojimas nepratęsiamas, išskyrus atvejus kai abonementas ar jo dalis nepanaudojama dėl: Paslaugų teikėjo kaltės; nenugalimos jėgos aplinkybių; paslaugų teikimo ribojimo dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino.

VII. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS

7.1. Teisinius Kliento ir Paslaugų teikėjo santykius nustato taisyklės, su kuriomis sutiko Klientas, LR civilinis kodeksas ir kiti taikytini LR teisės aktai.
7.2. Klientas, norėdamas pateikti Paslaugų teikėjui pretenziją dėl nekokybiškų paslaugų ar dėl kitokių nusiskundimų, gali kreiptis į Paslaugų teikėją el. paštu info@bokstospa.lt. Kreiptis dėl nekokybiškų paslaugų rekomenduojama nedelsiant po paslaugų suteikimo, išsiregistruojant iš Bokšto SPA. Tokiu atveju Bokšto SPA darbuotojas pateikia klientui užpildyti laisvos formos pretenziją arba pretenziją Klientas Paslaugų teikėjui gali pateikti el. paštu info@bokstospa.lt. Paslaugų teikėjas pateiktą Kliento pretenziją išnagrinėja ne vėliau nei per 14 dienų, pateikdamas Klientui atsakymą dėl pretenzijos tenkinimo / netenkinimo.
7.3. Kilus ginčui ir Šalims jo neišsprendus derybų būdu, ginčai sprendžiami teisme pagal Kliento gyvenamąją vietą. Dėl vartojimo ginčo neteisminio sprendimo Klientas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius; interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Lankytojų duomenų tvarkymą reglamentuoja UAB „Bokšto SPA“ Privatumo politika.
8.2. Jei naudodamasis Bokšto SPA interneto svetaine Klientas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Klientas yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
8.3. Klientui užsakant paslaugas Bokšto SPA interneto svetainėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
8.4. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada keisti paslaugų sutarties sąlygas dėl objektyvių priežasčių, apie tokį keitimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuodamas Klientą, su kuriuo sudaryta paslaugų sutartis ir jos galiojimo laikotarpis nepasibaigęs (pvz., kai paslaugų sutartis sudaryta dėl abonemento). Jei po tokios informacijos pateikimo bei paslaugų teikimo ir / ar Taisyklių vykdymo sąlygų pasikeitimo Klientas tęsia naudojimąsi Paslaugų teikėjo paslaugomis pagal sudarytą paslaugų sutartį, bus laikoma, kad Klientas su sąlygų pakeitimu sutiko. Jeigu Klientas nesutinka su pakeistomis sąlygomis, jis gali nutraukti paslaugų sutartį anksčiau termino šiose Taisyklėse nustatyta tvarka (tokiu atveju laikoma, kad paslaugų sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės).
8.5. Paslaugų sutarties sąlygų pasikeitimu nebus laikomas informacinės paskirties skelbiamų duomenų pakeitimas (pvz., kontaktiniai Paslaugų teikėjo duomenys, paslaugos pavadinimas ar kt.). Apie tokius pakeitimus Klientas bus iš anksto informuotas.

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-04-05

UAB „BOKŠTO SPA“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS BOKŠTO SPA TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NUOSTATOS

Taisyklių paskirtis ir taikymas

1.1. UAB „Bokšto SPA“ vidaus tvarkos taisyklės nustato UAB „Bokšto SPA“ teikiamų baseino ir pirčių erdvių, SPA procedūrų ir poilsio erdvių paslaugų teikimo tvarką adresu Bokšto g. 6, Vilnius, UAB „Bokšto SPA“ ir Klientų teises, pareigas bei jų atsakomybių ribas.
1.2. Su šiomis taisyklėmis galima susipažinti Bokšto SPA registratūroje ir interneto svetainėje www.bokstospa.lt.
1.3. Klientai, naudodamiesi Bokšto SPA teikiamomis paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių taisyklių. Jeigu Klientas nesutinka laikytis šių taisyklių, jis negali naudotis Bokšto SPA teikiamomis paslaugomis.
1.4. Bokšto SPA darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į Bokšto SPA arba pašalinti Klientą iš Bokšto SPA, jei asmuo nesilaiko šių taisyklių.
1.5. Bokšto SPA darbuotojai turi teisę perspėti ir pakartotinai informuoti Klientus apie šias taisykles, jų laikymąsi bei pažeidimus tam, kad užtikrintų tinkamą Bokšto SPA vidaus tvarką, kai tai yra būtina kitų asmenų ir turto saugumui užtikrinti.

Pagrindinės šių taisyklių sąvokos

1.6. Bokšto SPA – UAB „Bokšto SPA“ baseino ir pirčių erdvės, SPA procedūrų ir poilsio erdvės, esančios adresu Bokšto g. 6, Vilnius.
1.7. Paslaugos – UAB „Bokšto SPA“ teikiamos baseino ir pirčių erdvės, SPA procedūrų ir poilsio erdvės paslaugos lankytojams.
1.8. Paslaugų teikėjas – UAB „Bokšto SPA“, j. a. k. 304872892, buveinės adresas Bokšto g. 6, Vilnius, administruojantis Bokšto SPA.
1.9. Klientas / lankytojas – Bokšto SPA lankytojas, Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka apmokėjęs Bokšto SPA paslaugas ar kitaip teisėtai įgijęs Paslaugų teikėjo leidimą naudotis Bokšto SPA paslaugomis.
1.10. Vaikas – Bokšto SPA lankytojas iki 18 m. amžiaus.
1.11. Šalys – Klientas ir Paslaugų teikėjas.
1.12. Bokšto SPA darbuotojai – UAB „Bokšto SPA“ administracijos darbuotojai, baseino prižiūrėtojai / gelbėtojai, masažo, veido procedūrų, SPA manikiūro, pedikiūro, plaukų specialistai ir kiti Bokšto SPA darbuotojai, atliekantys darbo ar kitose sutartyse numatytas pareigas.
1.13. Paslaugų sutartis – Bokšto SPA paslaugų teikimo sutartis, sudaroma su Klientu tuo momentu, kai Klientas apmoka Bokšto SPA paslaugas ar kitaip teisėtai įgyja leidimą naudotis Bokšto SPA paslaugomis. Šios taisyklės yra neatskiriama sutarties dalis.
1.14. Bokšto SPA interneto svetainė – interneto svetainė adresu www.bokstospa.lt.

Teisė naudotis Bokšto SPA teikiamomis paslaugomis

1.15. Teisę naudotis Bokšto SPA teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.
1.16. Paslaugos gali būti laikinai neteikiamos be išankstinio įspėjimo dėl techninių kliūčių, pasiekus maksimalų lankytojų skaičių ir kitais išimtiniais atvejais dėl svarbių priežasčių.
1.17. Bokšto SPA draudžiama lankytis:
1) asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
2) asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę jiems patiems, kitų asmenų saugumui, turtui arba prieštarauja visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
3) asmenims, kurie serga infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turintiems atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių grėsmę jų pačių ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. SPA darbuotojas turi teisę nesuteikti galimybės naudotis paslaugomis asmenims, kurių sveikatos būklė kelia akivaizdžių abejonių.
1.18. Vaikas naudotis Bokšto SPA paslaugomis turi teisę tik su jį lydinčiu pilnamečiu asmeniu, kuris taip pat, kaip ir kiekvienas lankytojas, turi būti Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka apmokėjęs Bokšto SPA paslaugas ar kitaip teisėtai įgijęs Paslaugų teikėjo leidimą naudotis Bokšto SPA paslaugomis, išskyrus atvejus, kai vaikas lydimas tik dėl SPA procedūrų atlikimo. Vaiką lydintis pilnametis asmuo prisiima visišką atsakomybę dėl vaiko sveikatos, gyvybės ir turto saugumo, taip pat prisiima visišką atsakomybę už tai, kad vaikas laikytųsi šių taisyklių bei Bokšto SPA darbuotojų nurodymų.
1.19. Kylant abejonių dėl asmens amžiaus ar esant būtinybei nustatyti asmens tapatybę, Bokšto SPA darbuotojas turi teisę pareikalauti pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę).
1.20. Neįgalusis asmuo, kuriam tinkamam naudojimuisi Bokšto SPA paslaugomis reikalinga kitų asmenų pagalba, tokiomis paslaugomis turi teisę naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu. Neįgalųjį asmenį lydinčiam pilnamečiui asmeniui, jei jis pats nesinaudoja Bokšto SPA paslaugomis, jų papildomai už save apmokėti nereikia. Jeigu neįgalusis asmuo pats negali susipažinti su šiomis taisyklėmis, tai lydintis pilnametis asmuo, esant galimybei, privalo supažindinti neįgalųjį asmenį su šiomis taisyklėmis bei informuoti apie tai, kaip elgtis Bokšto SPA. Neįgalųjį lydintis pilnametis asmuo prisiima visišką atsakomybę dėl neįgaliojo asmens sveikatos, gyvybės ir turto saugumo, taip pat prisiima visišką atsakomybę už tai, kad būtų laikomasi šių taisyklių bei Bokšto SPA darbuotojų nurodymų.
1.21. Tam tikroms paslaugoms gali būti taikomi amžiaus ir fizinių duomenų apribojimai, kurie nurodomi teikiamų paslaugų apraše, skelbiamame registratūroje ir Bokšto SPA interneto svetainėje.
1.22. Klientas prieš pradėdamas naudotis Bokšto SPA teikiamomis paslaugomis privalo įsitikinti, kad jo fizinės galimybės ir sveikatos būklė (įvertinant lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t. t.) jam leidžia tokiomis paslaugomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nesilaikymu, tenka pačiam Klientui. Klientai, Bokšto SPA pajutę bet kokius sveikatos sutrikimus, privalo nedelsiant pranešti Bokšto SPA darbuotojui.

Bendroji paslaugų teikimo tvarka

1.23. Paslaugų teikėjas nustato Bokšto SPA darbo laiką, teikiamų paslaugų sąrašą ir kainas. Ši informacija pateikiama Bokšto SPA registratūroje ir Bokšto SPA interneto svetainėje. Paslaugų teikėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti Bokšto SPA darbo laiką, teikiamų paslaugų sąrašą, kainas, ir, esant būtinybei, uždaryti Bokšto SPA ar dalį jo. Atliekant techninę profilaktiką, Bokšto SPA arba jo dalis gali būti laikinai uždaryta apie tai Klientus įspėjus iš anksto.
1.24. Klientas turi teisę naudotis Bokšto SPA teikiamomis paslaugomis tik Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka apmokėjęs Bokšto SPA paslaugas ar kitaip teisėtai įgijęs Paslaugų teikėjo leidimą naudotis Bokšto SPA paslaugomis.
1.25. Klientas į Bokšto SPA turi atvykti laiku, kuriam rezervavo paslaugas. Jeigu rezervuotos SPA procedūrų paslaugos, Klientui į Bokšto SPA rekomenduojama atvykti likus 15 min. iki rezervuotos SPA procedūros pradžios. Vėluojant iki 15 min., atitinkamai trumpinamas paslaugų laikas. Vėluojant daugiau nei 15 min. arba neatvykus, Klientas apmokėtomis paslaugomis pasinaudoti nebegali ir sumokėti pinigai už paslaugas Klientui negrąžinami.
1.26. Sumokėti pinigai už paslaugas Klientui negrąžinami dėl šių priežasčių:
1) Klientas nepasinaudoja apmokėtomis paslaugomis dėl savo kaltės;
2) Klientas pasinaudojo paslaugomis nepilnai dėl savo kaltės, t. y., neišbuvo viso apmokėto laiko ir išsiregistravo iš Bokšto SPA anksčiau;
3) Klientas buvo pašalintas iš Bokšto SPA dėl šių taisyklių nesilaikymo.
1.27. Sumokėti pinigai už paslaugas grąžinami, jei Klientas, išsiųsdamas pranešimą el. paštu info@bokstospa.lt, atšaukia paslaugų rezervaciją likus ne mažiau nei 24 val. iki paslaugų teikimo pradžios. Nurodytu pinigų grąžinimo atveju Paslaugų teikėjas privalo grąžinti visą Kliento sumokėtą atšauktų paslaugų kainą per 30 dienų nuo tos dienos, kurią gautas Kliento pranešimas apie paslaugų rezervacijos atšaukimą. Paslaugų teikėjas Klientui grąžinamą pinigų sumą perveda į Kliento banko sąskaitą, iš kurios atliktas paslaugų apmokėjimas arba į Kliento nurodytą banko sąskaitą, jei paslaugos apmokėtos kitu būdu. Atšaukus paslaugos rezervaciją likus mažiau nei 24 val. iki paslaugų
teikimo pradžios – sumokėti pinigai už paslaugą negrąžinami.
1.28. Likus mažiau nei 24 val., bet ne mažiau nei 2 val. iki paslaugų teikimo pradžios – rezervuotą paslaugų laiką galima keisti Kliento paskyroje Bokšto SPA interneto svetainėje arba išsiunčiant pranešimą el. paštu info@bokstospa.lt, tačiau tai galima padaryti tik vieną kartą. Jei keičiant rezervuotą paslaugų laiką kaina padidėja, Klientas privalo sumokėti kainų skirtumą, jei kaina sumažėja – Klientui grąžinamas paslaugų kainų skirtumas.
1.29. Bokšto SPA draudžiama:
1) įsinešti maistą, alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas (lankytojams nealkoholiniai gėrimai (vanduo, arbata) Bokšto SPA siūlomi nemokamai);
2) įsinešti / įsivesti gyvūnus.
1.30. Klientas, kuris yra užsisakęs SPA procedūrą ir pageidaujantis, kad ją atliktų vyras arba moteris, apie tai turi pranešti SPA darbuotojui, registruojant savo atvykimą.
1.31. Lankytojų sveikatos ir higienos reikalavimų tikslais lankytojai Bokšto SPA privalo atrodyti švariai ir tvarkingai.
1.32. Prie registratūros lankytojas privalo savo avalynę aptraukti antbačiais bei palikti nerakinamoje spintoje lauko rūbus. Už savo asmeninių daiktų saugumą atsako pats lankytojas.
1.33. Lankytojui, kuris naudosis baseino ir pirčių erdve ir / ar yra užsisakęs SPA procedūrą, prieš kurią reikia persirengti, išduodama lustinė apyrankė. Lustinę apyrankę lankytojas privalo segėti visą laiką iki išsiregistravimo iš Bokšto SPA. Su lustine apyranke galima patekti į bendrąją SPA erdvę, moterų / vyrų rūbinę bei baseino ir pirčių erdvę, atrakinti ir užrakinti daiktų laikymo spintelę rūbinėje, informacijos terminale patikrinti, kiek liko laiko iki apmokėtų paslaugų pabaigos, taip pat patikrinti daiktų laikymo spintelės numerį. Bokšto SPA praleistas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Bokšto SPA darbuotojas aktyvuoja lankytojo lustinę apyrankę, ir laikas skaičiuojamas iki tol, kol lankytojas išsiregistruoja iš Bokšto SPA. Lustinė apyrankė grąžinama išsiregistruojant iš Bokšto SPA. Lustinei apyrankei sugedus ar lankytojui ją pametus, apie tai privaloma nedelsiant informuoti Bokšto
SPA darbuotoją. Už lustinės apyrankės pametimą ar sugadinimą dėl lankytojo kaltės Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.
1.34. Registratūroje, jei reikalinga, lankytojas gali gauti mobilaus telefono kroviklį (kištukiniai lizdai (rozetės) yra įmontuoti daiktų laikymo spintelėse). Gautas mobilaus telefono kroviklis grąžinamas išsiregistruojant iš Bokšto SPA. Už mobilaus telefono kroviklio pametimą ar sugadinimą dėl lankytojo kaltės Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.
1.35. Lankytojas, kuris naudosis baseino ir pirčių erdve ir / ar yra užsisakęs SPA procedūrą, prieš kurią reikia persirengti, gali persirengti tik tam skirtoje moterų / vyrų rūbinėje. Vienas lankytojas rūbinėje gali naudotis viena rakinama daiktų laikymo spintele, kurioje yra jam skirtas chalatas ir rankšluosčiai. Asmeninius daiktus, kurie nereikalingi naudojimuisi paslaugomis, lankytojai privalo palikti daiktų laikymo spintelėse. Lankytojams rekomenduojama į Bokšto SPA nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Už asmeninių daiktų saugumą atsako ir daiktų laikymo spinteles su lustine apyranke atrakina ir užrakina patys lankytojai.
1.36. Panaudojus chalatą, šlepetes ir / ar rankšluostį, juos reikia palikti tam skirtose pažymėtose vietose. Bokšto SPA chalatų ir rankšluosčių negalima išsinešti iš Bokšto SPA pastato. Chalatai ir rankšluosčiai turi elektroninę apsaugą, kuri suveikia garsiniu signalu einant pro registratūros duris. Jeigu lankytojui išeinant iš Bokšto SPA pro registratūros duris suveikia garsinis signalas, Bokšto SPA darbuotojai turi teisę patikrinti lankytojo kuprinės, rankinės ar pan. turinį. Jei patikrinimo metu randami rankšluosčiai ar chalatai – Paslaugų teikėjas turi teisę skirti lankytojui 50 Eur baudą už kiekvieną rastą rankšluostį ar chalatą (pvz. už randamus 3 chalatus gali būti skiriama 150 Eur bauda (t.y. 3 x 50 Eur)).
1.37. Paslaugų teikėjas neatsako už lankytojų paliktus, pamestus ar kitaip prarastus daiktus. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojas privalo nedelsiant raštu informuoti Bokšto SPA darbuotoją. Lankytojų Bokšto SPA pamesti ir vėliau Bokšto SPA darbuotojų ar kitų lankytojų surasti ir Bokšto SPA darbuotojams perduoti daiktai grąžinami jį pametusiajam, jeigu jis yra žinomas, o jei nežinomas – rasti daiktai Paslaugų teikėjo nuožiūra 6 mėn. saugomi Bokšto SPA arba perduodami policijai LR teisės aktų nustatyta tvarka.
1.38. Lankytojai privalo individualiai sekti Bokšto SPA erdvėse praleidžiamą laiką ir išsiregistruoti laiku. Jei lankytojas iki išsiregistravimo momento viršija daugiau nei 15 min. apmokėto laiko, už laiką, už kurį nebuvo sumokėta prieš įeinant į Bokšto SPA erdves, lankytojas privalo sumokėti papildomą pinigų sumą pagal valdytojo nustatytą kainoraštį (pvz., jeigu apmokėtas lankymosi laikas iki išsiregistravimo momento viršijamas 16 min., skaičiuojama papildoma kaina kaip už 1 lankymosi Bokšto SPA erdvėse valandą). Papildomą pinigų sumą lankytojai privalo sumokėti Bokšto SPA registratūroje prieš išsiregistruodami ir išeidami iš Bokšto SPA.
1.39. Lankytojai privalo išsiregistruoti iš Bokšto SPA iki Bokšto SPA darbo laiko pabaigos.

Bendrosios Bokšto SPA lankytojų elgesio nuostatos

1.40. Lankytojai Bokšto SPA patalpose privalo:
1) laikytis išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų;
2) vykdyti Bokšto SPA darbuotojų nurodymus;
3) neišdykauti, laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų poilsį, kadangi Bokšto SPA erdvės yra skirtos atsipalaidavimui ir poilsiui;
4) mobiliuosiuose telefonuose įjungti begarsę aplinką;
5) laikytis kitų visuomenėje priimtinų elgesio normų ir šių taisyklių.
1.41. Bokšto SPA lankytojams leidžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus bei nuotraukas ir / ar nufilmuotą, įrašytą medžiagą naudoti tik asmeniniais tikslais. Griežtai draudžiama tokią medžiagą naudoti komerciniais tikslais, pvz. Bokšto SPA erdvėse kurti reklaminius klipus ir juos platinti. Už šio reikalavimo nesilaikymą Paslaugų teikėjas turi teisę skirti lankytojui 5 000 Eur baudą.

1.42. Draudžiama daryti kitų lankytojų garso įrašus, juos fotografuoti ir filmuoti be jų sutikimo.
1.43. Bokšto SPA draudžiama, nesant būtinybei, kalbėti telefonu, o jeigu tai būtina – telefonu galima kalbėti tik persirengimo erdvėse.

II. BASEINO IR PIRČIŲ ERDVĖS PASLAUGOS

Informacija apie teikiamas baseino ir pirčių erdvės paslaugas

2.1. Informacija apie teikiamas baseino ir pirčių erdvės paslaugas teikiama Bokšto SPA registratūroje ir Bokšto SPA interneto svetainėje.
2.2. Informacija apie vandens kokybės rodiklius (temperatūra, pH, liekamojo aktyvaus chloro arba kitos vandens dezinfekcijai naudojamos medžiagos liekamasis kiekis), taip pat patalpos, kurioje įrengtas baseinas, temperatūrą pateikiama viešai.

Lankytojų elgesio baseino ir pirčių erdvėje taisyklės

2.3. Baseino ir pirčių erdvėje privaloma maudymosi apranga, būtina avėti drėgnai aplinkai pritaikytas šlepetes. Ilgesni plaukai privalo būti surišti / susegti.
2.4. Vaikams iki 3 metų maudytis baseine be specialių sauskelnių draudžiama (tokias sauskelnes lankytojai gali įsigyti Bokšto SPA registratūroje).
2.5. Prieš naudojantis ir pasinaudojus pirtimis ir baseinu, būtina nusiprausti duše, kad būtų užtikrinta pirčių erdvės higieninė būklė, baseino vandens švara bei dėl pirtyje naudojamų ir vandenyje esančių tam tikrų cheminių medžiagų, būtų išvengta alerginių reakcijų. Dušuose, esančiuose prie baseino ir pirčių, draudžiama naudoti higienos priemones.
2.6. Lankytojams draudžiama šokinėti į vandenį.
2.7. Plaukiojant baseino takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
2.8. Lankytojas, norėdamas išlipti iš baseino, privalo naudotis kopėtėlėmis, o norėdamas išlipti iš sūkurinės vonios, privalo naudotis laipteliais.
2.9. Ant gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį. Tam skirti rankšluosčiai yra sudėti baseino ir pirčių erdvėje specialiose lentynose. Panaudojus rankšluosčius, juos reikia palikti tam skirtose pažymėtose vietose.
2.10. Draudžiama į pirtis neštis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas. Pirtyse patiems lankytojams draudžiama pilti vandenį ant akmenų, reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus, šveisti kūną įvairiomis priemonėmis.

III. SPA PROCEDŪRŲ PASLAUGOS

Informacija apie teikiamas SPA procedūrų paslaugas

3.1. Informacija apie teikiamas SPA procedūrų paslaugas teikiama Bokšto SPA registratūroje ir Bokšto SPA interneto svetainėje.

Lankytojų elgesio SPA procedūrų erdvėje taisyklės

3.2. Rekomenduojame vengti SPA procedūrų bent 1 dieną po depiliacijos.
3.3. Nėščiosioms masažai neatliekami.
3.4. Prieš SPA procedūrą lankytojas privalo pats įsivertinti savo odos būklę ir įspėti masažo specialistą apie turimas / galimas odos problemas, taip pat alergijas kosmetikos priemonėms.

IV. POILSIO ERDVĖS PASLAUGOS

Informacija apie teikiamas poilsio erdvės paslaugas

4.1. Poilsio erdvė tai poilsio kambarys su vaizdu į japonišką sodą.

V. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS

5.1. Teisinius Kliento ir Paslaugų teikėjo santykius nustato taisyklės, su kuriomis sutiko Klientas, LR civilinis kodeksas ir kiti taikytini LR teisės aktai.
5.2. Klientas, norėdamas pateikti Paslaugų teikėjui pretenziją dėl nekokybiškų paslaugų ar dėl kitokių nusiskundimų, gali kreiptis į Paslaugų teikėją el. paštu info@bokstospa.lt. Kreiptis dėl nekokybiškų paslaugų rekomenduojama nedelsiant po paslaugų suteikimo, išsiregistruojant iš Bokšto SPA. Tokiu atveju Bokšto SPA darbuotojas pateikia klientui užpildyti laisvos formos pretenziją arba pretenziją Klientas paslaugų teikėjui gali pateikti el. paštu info@bokstospa.lt. Paslaugų teikėjas pateiktą Kliento pretenziją išnagrinėja ne vėliau nei per 14 dienų, pateikdamas Klientui atsakymą dėl pretenzijos tenkinimo / netenkinimo.
5.3. Kilus ginčui ir Šalims jo neišsprendus derybų būdu, ginčai sprendžiami teisme pagal Kliento gyvenamąją vietą. Dėl vartojimo ginčo neteisminio sprendimo Klientas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius; interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada keisti paslaugų sutarties sąlygas dėl objektyvių priežasčių, apie tokį keitimą ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuodamas Klientą, su kuriuo sudaryta paslaugų sutartis ir jos galiojimo laikotarpis nepasibaigęs (pvz., kai paslaugų sutartis sudaryta dėl abonemento). Jei po tokios informacijos pateikimo bei paslaugų teikimo ir / ar taisyklių vykdymo sąlygų pasikeitimo Klientas tęsia naudojimąsi Paslaugų teikėjo paslaugomis pagal sudarytą paslaugų sutartį, bus laikoma, kad Klientas su sąlygų pakeitimu sutiko.
6.2. Paslaugų sutarties sąlygų pasikeitimu nebus laikomas informacinės paskirties skelbiamų duomenų pakeitimas (pvz., kontaktiniai Paslaugų teikėjo duomenys, paslaugos pavadinimas ar kt.). Apie tokius pakeitimus Klientas bus iš anksto informuotas.
6.3. Paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš paslaugų sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant šių taisyklių, tretiesiems asmenims be lankytojo sutikimo, jei toks teisių ir pareigų perleidimas nesumažintų lankytojui teikiamų garantijų.

Paskutinio atnaujinimo data: 2024-01-17